Địa chỉ: 46 Phó Đức Chính, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: maytinhnt@gmail.com

Điện thoại: 0258 3550 123, 0988.794.350